مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می کند

مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوره های

AUT-ESOL را برگزار می کند

اطلاعات بیشتر در وبسایت

http://campus.aut.ac.ir/fa/

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي کشتي سازي| | تاريخ: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲