اساتيد مهندسی معماری کشتی- سازه کشتی و ساخت در صنايع دريايي

مهدي ايرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543119

محمد رضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmati@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543113

مهدی سعيد کياست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasat@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543115

منوجهر فدوی اردستانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavie@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543118

احمد رهبررنجي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543114

اكبر اسفندياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiari@aut.ac.ir

شماره تلفن:64545041

مصباح سايبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:msaybani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543115