اساتيد گروه مهندسی هیدرومکانیک و سيستم هاي رانش

حميد زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543110

محمود غياثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mghiasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543122

ایمان فرح بخش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:i.farahbakhsh@aut.ac.ir

شماره تلفن:

محمد امین فیض چکاب

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fayzi@aut.ac.ir

شماره تلفن:

حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543112

پرويز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543117

محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543111

سيد حسين موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543129