اساتيد مهندسی معماری کشتی- هیدرو مکانیک کشتی و سيستمهاي رانش

سيد حسين موسوی زادگان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:hmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543129

پرويز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543117

حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543112

حميد زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidz@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543110

محمود غياثی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mghiasi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543122

محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64543111