افراد

اكبر اسفندياري

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: a_Esfandiari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545041

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/a_esfandiari

  • سوابق تحصیلی


رزومه


کارشناسی مهندسی عمران - دانشگاه شهيد چمران اهواز  

کارشناسی ارشد سازه - دانشگاه صنعتی اميرکبير

عنوان پايان نامه: آشکار سازی خرابی در سازه ها با استفاده از آناليز مودال

دکتری سازه- دانشگاه صنعتی اميرکبير

عنوان رساله:آشکار سازی خرابی در تير­های بتن مسلح با استفاده از داده های استاتيکی و ديناميکی