افراد

منوجهر فدوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fadavie@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543118

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/fadavie

  • سوابق تحصیلی