افراد

حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: gasemi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543112

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/gasemi

  • سوابق تحصیلی