افراد

محمود غياثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mghiasi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543122

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/mghiasi

  • سوابق تحصیلی