افراد

حميد زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hamidz@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543110

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/hamidz

  • سوابق تحصیلی