افراد

محمدرضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: khedmati@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543113

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/khedmati

  • سوابق تحصیلی