افراد

ایمان فرح بخش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: i.farahbakhsh@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی