افراد

مهدي ايرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: imehdi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543119

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/imehdi

  • سوابق تحصیلی