افراد

محمد جواد معتمدی

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: jmotamed@aut.ac.ir

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/jmotamed

  • سوابق تحصیلی