افراد

سيد حسين موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543129

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/hmousavi

  • سوابق تحصیلی