افراد

مصباح سايبانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: msaybani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543115

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/msaybani

  • سوابق تحصیلی