افراد

مهدی سعيد کياست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: kiasat@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543115

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=kiasat

  • سوابق تحصیلی