افراد

پرويز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: pghadimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64543117

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/pghadimi

  • سوابق تحصیلی