قوانین تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه های مصوب دوره
آیین نامه ها

فرم ها
کارشناسی ارشد
دکتری

مشترک

تحصیلات تکمیلی دانشگاه


آيين نامه آزمون جامع دوره دکتری

[آيين نامه آزمون جامع دوره دکترا[۱][۰].pdf]