قوانین تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه های مصوب دوره
آیین نامه ها

فرم ها
کارشناسی ارشد
دکتری

مشترک

تحصیلات تکمیلی دانشگاه


مصوبه نحوه برگزاری جلسات پیش دفاع جهت برگزاری دفاع نهایی از رساله دکتری

[مصوبه نحوه برگزاری جلسات پیش دفاع جهت برگزاری دفاع نهیی از رساله دکتری[۰].pdf]