قوانین تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه های مصوب دوره
آیین نامه ها

فرم ها
کارشناسی ارشد
دکتری

مشترک

تحصیلات تکمیلی دانشگاه


ارائه پیشنهاد رساله دکتری به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

[فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده[۱].pdf]