قوانین تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه های مصوب دوره
آیین نامه ها

فرم ها
کارشناسی ارشد
دکتری

مشترک

تحصیلات تکمیلی دانشگاه


تعهدنامه پذیرش دکتری بصورت مشترک

[تعهدنامه پذیرش دکترا بصورت مشترک.doc]