قوانین تحصیلات تکمیلی
تحصیلات تکمیلی دانشکده
برنامه های مصوب دوره
آیین نامه ها

فرم ها
کارشناسی ارشد
دکتری

مشترک

تحصیلات تکمیلی دانشگاه


فرم پذيرش راهنمايي دانشجوي كارشناسي ارشد

[فرم پذيرش استاد راهنما.doc]