جلسه دفاع


عنوان پایان نامه : استحصال نیروی الکتریکی با استفاده از ارتعاشات گردابه القایی
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 1488 بار
جلسه دفاععنوان پایان نامه  : محاسبه عددی کاویتاسیون در هیدروفویل های سه بعدی
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 1470 بار
جلسه دفاع
عنوان پایان نامه: تحلیل عددی توربین جزر و مدی محور افقی  معکوس‌گرد و توسعه آن جهت افزایش بازدهی

 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 1595 بار