جلسه دفاع


عنوان پایان نامه : استحصال نیروی الکتریکی با استفاده از ارتعاشات گردابه القایی
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 2896 بار
جلسه دفاععنوان پایان نامه  : محاسبه عددی کاویتاسیون در هیدروفویل های سه بعدی
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 2861 بار
جلسه دفاع
عنوان پایان نامه: تحلیل عددی توربین جزر و مدی محور افقی  معکوس‌گرد و توسعه آن جهت افزایش بازدهی

 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 |  دفعات مشاهده: 3156 بار