دانشکده مهندسی دریا- گروه مهندسی سازه و ساخت دریایی
گروه مهندسی سازه و ساخت دریایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

دکتر مهدی ایرانمنش

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:imehdiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۹
 
 


دکتر اکبر اسفندیاری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:a_Esfandiariaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۰۷
 
 

دکتر اشکان بابازاده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:ashkanbabazadehaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۹۴۲
 

  
 

 


دکتر محمد رضا خدمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳
 
 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:rahbaraut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۴


 
 
 


دکتر مصباح سایبانی ( واحد آموزشی بندرعباس )
 
مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msaybaniaut.ac.ir

شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱


 
 
 


دکتر منوچهر فدوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fadavieaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۸


 
 دکتر مهدی سعید کیاست

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2656.2701.fa.html
برگشت به اصل مطلب