دانشکده مهندسی دریا- کارکنان
کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/20 | 

نام و نام خانوادگی :علی احسانی
مسئولیت :  مسئول امور پشتیبانی
شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۲۱
ایمیل :a.ehsaniaut.ac.ir
آدرس : دانشکده دریا- طبقه اول -دفتر دانشکده


 
 

نام و نام خانوادگی : فاطمه یاسین
مسئولیت : کارشناس امور دفتری
شماره تماس :۶۴۵۴۳۱۲۰
فکس :۶۶۴۱۲۴۹۵
ایمیل : office.mteaut.ac.ir
آدرس : دانشکده دریا- طبقه اول- دفتر دانشکده


 
 

نام و نام خانوادگی : علی ندیمی
مسئولیت : کارشناس امور پشتیبانی
شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۲۱
ایمیل :
آدرس : دانشکده مهندسی دریا - طبقه همکف - کارپردازی 
 

نام و نام خانوادگی : فاطمه تیموری فرد
مسئولیت : کارشناس آموزش ( تحصیلات تکمیلی )
شماره تماس :۶۴۵۴۳۱۲۳
ایمیل : teimooryaut.ac.ir
ادرس : دانشکده مهندسی دریا- طبقه همکف - آموزش

زمان حضور (در دوران همه‌گیری کرونا): یک شنبه‌ها و سه شنبه‌ها از ساعت ۷ الی ۱۳:۴۵
 
 

نام و نام خانوادگی :لیلا صفری پور بابایی
مسئولیت : کمک کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس : ۶۴۵۴۳۵۰۵
ایمیل : lsafariaut.ac.ir
آدرس : طبقه همکف - اتاق آموزش

زمان حضور (در دوران همه‌گیری کرونا): شنبه‌ها و دوشنبه‌ها از ساعت ۷ الی ۱۳:۴۵
 
 

نام ونام خانوادگی : داوود بایرام پور ثمرین
مسئولیت : کارشناس سایت کامپیوتر
شماره تماس : ۶۴۵۴۳۵۰۸
ایمیل : bayramaut.ac.ir
آدرس : دانشکده مهندسی دریا - ساختمان ابوریحان - طبقه اول - سایت کامپیوتر دانشکده 
 

نام و نام خانوادگی :علی خادمی کاخکی (بازنشسته)
مسئولیت :  مسئول امور پشتیبانی


 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.1411.1120.fa
برگشت به اصل مطلب