دانشکده مهندسی دریا- مسئولین دانشکده
مسئولین دانشکده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰ 

 
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:khedmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۳


 
 
 
مهندس علی احسانی
 مسئولیت : مسئول امور پشتیبانی
 

شماره تماس : ۶۴۵۴۳۱۲۱

ایمیل :a.ehsaniaut.ac.ir


 
 
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mgasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 
 
 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:kiasataut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۵


 
 


مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir
شماره تلفن:
۶۴۵۴۳۱۱۱
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find-12.2654.2705.fa.html
برگشت به اصل مطلب