دانشکده مهندسی دریا- گروه مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش
گروه مهندسی هیدرومکانیک و سیستم های رانش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 

دکتر حمید زراعت گر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hamidzaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۰

 
 دکتر محمود غیاثی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mghiasiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۲


 
 


دکتر ایمان فرح بخش ( واحد آموزشی بندرعباس )

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:i.farahbakhshaut.ac.ir

شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱


 
 


دکتر محمدامین فیض چکاب ( واحد آموزشی بندرعباس )

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:fayziaut.ac.ir

شماره تلفن:۰۷۶۳۳۶۲۵۲۴۱


 
 


دکتر حسن قاسمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:gasemiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۱۲ 


 
 دکتر پرویز قدیمی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:pghadimiaut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۱۱۷ 
 دکتر محمد جواد کتابداری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabdaraut.ac.ir

شماره تلفن:
۶۴۵۴۳۱۱۱ 
 


دکتر سید حسین موسوی زادگان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:hmousaviaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۱۲۹ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2655.2698.fa
برگشت به اصل مطلب