دانشکده مهندسی دریا- اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری و دروس آزمون جامع نیمسال اول ۱۳۹۹-۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.2665.5664.fa
برگشت به اصل مطلب