دانشکده مهندسی دریا- کارشناسی
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 
برنامه پیشنهادی انتخاب دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی دریا (ویژه ورودی­های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)

ضمیمه :

./files/marinetech/files/APPROVED_TERMIC_TABLE_OF_COURSES-۹۴-۹۵-۹۶.pdf
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی دریا:
http://aut.ac.ir/find.php?item=12.563.1733.fa
برگشت به اصل مطلب