بایگانی بخش تابلو اعلانات دفاعیه‌ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع

عنوان پایان نامه: تحلیل عددی توربین جزر و مدی محور افقی  معکوس‌گرد و توسعه آن جهت افزایش بازدهی  

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع

عنوان پایان نامه  : محاسبه عددی کاویتاسیون در هیدروفویل های سه بعدی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ -

جلسه دفاع

عنوان پایان نامه : استحصال نیروی الکتریکی با استفاده از ارتعاشات گردابه القایی